نرم افزار محاسبات حقوقی یاری ، پردازشگر دقیق محاسبات پیچیده حقوقی


+ دانلود و دریافت رایگان نرم افزار های حقوقی ، محاسباتی ، مجموعه قوانین ، دبیرخانه


توجه :

در این نوشتار فقط به بیان چندین مثال از میلیونها محاسبه پیچیده حقوقی بسنده شده است ،


شروع برنامه :

پس از کلیک کردن بر روی آیکون  برنامه اجرا میگردد و در اولین گام ، صفحه مربوط به انتخاب نوع محاسبه  " شکل زیر" ظاهر میگردد.

نرم افزار ارث :

دشواریهای محاسبه سهم الارث وراث که از جمله پیچیده ترین محاسبات حقوقی محسوب میگردد بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست ، به نحویکه در هنگام تدریس حقوق ارث در دانشکده های حقوق ، یکی از دغددغه های اصلی اساتید و دانشجویان همین مساله محاسبه ونحوه تقسیم ترکه بین وراث متوفی است.

 در عمل نیز یکی از مشکلات اساسی قضات و وکلا‌ به خصوص در مراحل  صدور و اجرای احکام ، نیز  همین مساله است ، از طرف دیگر تعین میزان سهم الارث وراث در هنگام تنظیم اسناد املاکی که به نحو قهری به وراث انتقال داده میشوند یکی از دغدغه های مهم برای سردفتران اسناد رسمی و ادارات ثبت در هنگام تعین سهم هر یک از وراث میباشد .

قسمتی از نرم افزار محاسبات حقوقی که به بحث ارث اختصاص دارد ، در راستای حل این مشکلات طراحی شده است .

پس از فشار دادن دکمه مربوط به ارث از فرم مذکور ، صفحه محاسبه ارث به مشخصات "صفحه بعد"  ظاهر میگردد.


در ادامه با بیان چند مثال مشخص میگردد که این نرم افزار تا چه اندازه در سرعت بخشیدن به تقسیم ترکه و از بین بردن خطاهای احتمالی و نیز کمک به آموزش حقوق موثر خواهد بود

تقسیم ترکه در طبقه اول

مطابق بند 1 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه اول شامل پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد میباشند.

مثال نخست :

وراث متوفی شامل :

زوجه  1  نفر  

پدر

مادر

پسر  2  نفر  

دختر  3  نفر  

ابتدا در جدول تعداد زوجه ، ما عدد 1 را انتخاب یا وارد میکنیم در این مرحله با انتخاب زوجه ، نرم افزار فوراً به ما اطلاع میدهد که با توجه به اصلاحات ماده 946 قانون مدنی در خصوص سهم الارث زوجه تعیین نمائید محاسبه براساس قانون قدیم (قبل از اصلاح ماده 946) انجام شود یا براساس قانون فعلی .


حسب اینکه کاربر کدام قانون را انتخاب کند نرم افزار براساس همان قانون ، محاسبه را انجام میدهد.

ما در این مثال فعلاً قانون قدیم را انتخاب کرده ایم و در مثالهای بعدی محاسبه براساس قانون جدید را نیز ، انجام خواهیم داد.

در فرم مربوط به ارث ، چون زوج و زوجه با هر یک از وراث طبقه اول ، دوم و سوم  ، ارث میبرند لذا آنها را در یک ردیف قرار داده ایم و با انتخاب هر یک از آنها ، دیگری غیر فعال شده و قابل انتخاب نمیباشد ، اما چون زوج و زوجه مانع ارث بردن  وراث طبقه اول ، دوم و سوم نمیباشند لذا با وجود انتخاب آنها ، جداول هر سه طبقه مذکور هنوز فعال و قابل انتخاب میباشند. "شکل زیر"


سپس نوبت به انتخاب وراث دیگر میرسد.

حال در صورتیکه کاربر یکی از وراث طبقه اول (شامل پدر ، مادر ، پسر یا دختر و یا اولاد اولاد را انتخاب کند )  چون با وجود وراث طبقه اول ، وراث طبقات دوم و سوم از ارث محروم میشوند لذا فوراً جدول مربوط به انتخاب وراث طبقات دوم و سوم غیر فعال و قرمز میشوند (حجب) و کاربر نمیتواند آنها را انتخاب کند ، همچنین چون با و جود اولاد ، اولاد اولاد از ارث محروم میشوند لذا گزینه مربوط به اولاد اولاد نیز در این مرحله غیر فعال میگردد. " شکل زیر"


پس از انتخاب وراث مورد نظر به شرح فوق جهت تعیین سهم الارث هریک از وراث ، کافی است دکمه محاسبه کلیک شود تا در کمتر از 1 ثانیه محاسبه انجام و فرم مربوط به تقسیم ترکه به مشخصات ذیل ظاهر گردد.


همانطور که ملاحضه میفرمائید این فرم دارای 5 قسمت مجزا میباشد که در قسمت اول تعداد و مشخصات وراث انتخاب شده توسط کاربر نمایش داده میشود ، در جدول مقابل آن نیز توضیحات لازم با استناد به منابع معتبر حقوقی و قانونی به شرح ذیل ظاهر شده است .

توضیحات : (محاسبه براساس قانون قدیم) توضیحات ارائه شده توسط نرم افزار

در صورتی که وراث شامل زوجه یا زوجات ، پدر ، مادر و اولاد (مرکب از پسر و دختر ) باشند ، چون میت دارای اولاد است ، مطابق مواد 901 ، 905 ، 913 و 946 قانون مدنی زوجه یک هشتم اعیان (شامل اموال منقول از هر قبیل که باشد و قیمت ابنیه و اشجار) را به فرض میبرد که در صورت تعدد زوجات وفق ماده 942 قانون مدنی یک هشتم مذکور بین آنها به نحو تساوی تقسیم میگردد و مستنبط از مواد 904 و 905 قانون مدنی هر یک از پدر و مادر نیز یک ششم ترکه جمعاً معادل هشت بیست وچهارم) را به فرض میبرند و مستنبط از مواد 905 و 907 قانون مدنی باقی مانده ترکه (سیزده بیست و چهارم) بین اولاد متوفی به صورت پسر دو برابر دختر تقسیم میگردد 

 جهت مطالعه رجوع کنید به :

 1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ دوره حقوق مدنی ارث ؛ صفحه 149 الی 163 و 214 الی 227 

 2- شهیدی ، مهدی ، ارث ، صفحه 139 الی 157 و 190 الی 206  

 3- کاتوزیان ، ناصر ، درسهائی از شفعه ، وصیت و ارث ، صفحه 177 الی 181 و 194 الی 215 

 4- مصلحی عراقی ، علی حسین ، حقوق ارث ، صفحه 129 الی 142 و 195 الی 217 

 5- مدنی ، سیدجلال الدین ، مباحث ارث ، صفحه 167 الی 175 و 207 الی 221 


در جداول دیگر نیز ترکه به سهم ، به درصد و به ریال بین وراث تقسیم گردیده و سهم هریک از وراث به تفکیک مشخص و (به شرح ذیل) نمایش داده شده است .

تقسیم ترکه به سهم  (محاسبه براساس قانون قدیم)

 سهم زوجه برابر است با     21 سهم مشاع اعیان از 168 سهم مشاع اعیان 

 سهم پدر  برابر است با     28 سهم مشاع اعیان از 168 سهم مشاع اعیان   و  28 سهم مشاع عرصه از 168 سهم مشاع عرصه 

 سهم مادر  برابر است با     28 سهم مشاع اعیان از 168 سهم مشاع اعیان   و  28 سهم مشاع عرصه از 168 سهم مشاع عرصه 

 سهم هر پسر  برابر است با    26 سهم مشاع اعیان از 168 سهم مشاع اعیان   و  32 سهم مشاع عرصه از 168 سهم مشاع عرصه 

 سهم هر دختر  برابر است با    13 سهم مشاع اعیان از 168 سهم مشاع اعیان   و  16 سهم مشاع عرصه از 168 سهم مشاع عرصه 

  --------------------------------------------------------------------------

 تقسیم ترکه به درصد (محاسبه براساس قانون قدیم)

 سهم زوجه برابر است با     12.50 درصد مشاع اعیان 

 سهم پدر  برابر است با    16.67 درصد مشاع اعیان   و  16.67 درصد مشاع عرصه 

 سهم مادر  برابر است با    16.67 درصد مشاع اعیان   و  16.67 درصد مشاع عرصه 

 سهم هر پسر  برابر است با     15.48 درصد مشاع اعیان   و  19.05 درصد مشاع عرصه 

 سهم هر دختر  برابر است با    7.74 درصد مشاع اعیان   و  9.52 درصد مشاع عرصه 

اما چون در مثال فوق ما ارزش ریالی ترکه (اعم از عرصه و اعیان) را مشخص نکردیم ، لذا جدول مربوط به تقسیم ترکه به ریال هنوز خالی میباشد.

حال برای اینکه ترکه به ریال نیز بین وراث مذکور تقسیم گردد ،  چون در این مثال ما محاسبه بر اساس قانون قدیم را انتخاب کردیم و بر اساس ماده 946 سابق قانون مدنی ،  زوجه فقط یک هشتم اعیان (شامل اموال منقول از هر قبیل که باشد و قیمت ابنیه و اشجار) را به فرض میبرد و از عرصه چیزی به او نمیرسد لذا لازم است میزان ریالی عرصه و اعیان به نحو جداگانه در جداول مربوطه به شرح ذیل وارد شود.


در مثال فوق ما میزان عرصه را 500,000,000 و میزان اعیان 250,000,000 ریال تعیین کرده ایم.

حال مجدد دکمه محاسبه را کلیک میکنیم تا محاسبه انجام شود "شکل زیر"همانطور که ملاحظه میفرمائید در این مرحله ، ترکه به ریال نیز تقسیم شده و سهم هر یک از وراث به شرح ذیل مشخص گردیده است.

تقسیم ترکه به ریال (محاسبه براساس قانون قدیم)   

 سهم زوجه برابر است با    31,250,000   ریال  از     250,000,000    ریال اعیان  

سهم پدر  برابر است با    125,000,000   ریال  از     750,000,000    ریال عرصه و اعیان  

سهم مادر  برابر است با    125,000,000   ریال  از     750,000,000    ریال عرصه و اعیان   

سهم هر پسر  برابر است با    133,928,571   ریال  از     750,000,000    ریال عرصه و اعیان  

سهم هر دختر  برابر است با    66,964,286   ریال  از     750,000,000    ریال عرصه و اعیان  


حال اگر بخواهیم ترکه را براساس اصلاحات اخیر ماده 946 قانون مدنی نیز بین ورثه انتخاب شده مذکور ، تقسیم کنیم کافی است فقط تیک مربوط به قانون جدید را بزنیم "شکل صفحه بعد"

پس از وارد کردن تیک قانون جدید جداول مربوط به میزان عرصه و اعیان حذف و جدول ارزش ریالی ترکه "شکل صفحه بعد" ظاهر میگردد

در این مرحله نیز ما ارزش ریالی کل ترکه را 000/000/750 ریال تعیین کرده ایم .


اینک با فشردن دکمه محاسبه متوجه خواهیم شد که در این مرحله محاسبات با لحاظ تغییرات ماده 946 قانون مدنی در خصوص سهم الارث زوجه انجام شده است و زوجه هم از اعیان و هم از عرصه ارث میبرد ، و در تقسیم ترکه دیگر اشاره ای به عرصه یا اعیان نشده است ، زیرا حسب اصلاحات اخیر ماده 946 قانون مدنی زوجه نیز همانند دیگر وراث از کل ترکه ارث میبرد و لذا تقسیم بندی عرصه و اعیان منتفی گردیده است.

همانطور که ملاحضه میفرمائید در تقسیم جدید ، سهم زوجه از عرصه ، از سهم فرزندان کم شده است و اصلاحات اخیر ماده 946 قانون مدنی ، هیچ تاثیری بر میزان فروض (سهام پدر و مادر) نداشته است.مثال دوم :(مصداق تعصیب در طبقه اول)

وراث متوفی شامل :

پدر

مادر

دختر  1  نفر

ارزش ریالی ترکه 000/000/15 ریال

باشند

در این مثال کاربر پس از تیک زدن جعبه مربوط به پدر و مادر و ورود عدد 1 در جدول مقابل تعداد دختر ، وراث مورد نظر را انتخاب مینماید .

 چون با وجود اولاد ،  اولاد اولاد از ارث محروم میشوند (حجب) لذا پس از انتخاب دختر  گزینه مربوط به اولاد اولاد ، در این مرحله غیر فعال میگردد.


در این مثال چون میزان ترکه بیشتر از میزان فروض وراث(جمعا پنج ششم) است و یک ششم از ترکه باقی میماند (تعصیب) و از طرف دیگر وفق ماده 892 قانون مدنی مادر در صورتی از مازاد ترکه نیز ارث میبرد که فاقد حاجب باشد ، لذا پس از فشردن دکمه محاسبه پیغام اخطار حاجب مادر به " شکل ذیل " ظاهر  و از کاربر سوال میشود آیا متوفی دارای چند برادر یا خواهر با شرائط ذیل میباشد یا خیر ؟


حال در صورتیکه کاربر دکمه " بلی " را کلیک کند ،  بدان معنا است که مادر دارای حاجب به شرح بند ب از ماده 932 قانون مدنی است و  در نتیجه از بردن بیش از یک ششم ترکه محروم میشود (حجب از بعض) و از مازاد ترکه (یک ششم )چیزی به او نمیرسد اما اگر دکمه " خیر " کلیک شود مادر نیز همانند پدر از مازاد ترکه ارث میبرد .

در این مثال ما ابتدا دکمه " بلی " را کلیک میکنیم و  نرم افزار  اقدام به انجام محاسبه و تعین سهم الارث وراث مذکور مینماید که در نهایت فرم مربوط به تقسیم ترکه به مشخصات ذیل ظاهر میگردد.حال این بار دکمه خیر را کلیک میکنیم و این بدان معناست که مادر فاقد حاجب به شرح بند ب از ماده 932 قانون مدنی است و وی نیز همانند پدر و دختر (سایر فرض برها) از مازاد ترکه (یک ششم ) نیز ارث میبرد.

در نتیجه تقسیم ترکه متفاوت و به شرح صفحه بعد خواهد بود.مثال سوم :

وراث متوفی شامل :

زوج

پدر

مادر

پسر  3  نفر  

دختر  1  نفر 

ارزش ریالی ترکه 000/000/900 ریال

باشندتوضیحات : توضیحات ارائه شده توسط نرم افزار

 در صورتی که وراث شامل زوج ، پدر ، مادر و اولاد (مرکب از پسر و دختر) باشند ، چون میت دارای اولاد است ، مطابق 

 مواد 900 ، 905 و 913 قانون مدنی زوج یک چهارم ترکه (معادل سه دوازدهم) را به فرض میبرد و مستنبط از مواد 904 

 و 905 قانون مدنی هر کدام از پدر و مادر نیز یک ششم ترکه (جمعاً معادل چهار دوازدهم) را به فرض میبرند و مستنبط از 

 مواد 905 و 907 قانون مدنی باقی مانده ترکه (پنج دوازدهم) بین اولاد متوفی به صورت پسر دو برابر دختر تقسیم میگردد. 

 جهت مطالعه رجوع کنید به :

 1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ دوره حقوق مدنی ارث ؛ صفحه 149 الی 163 و 214 الی 227 

 2- شهیدی ، مهدی ، ارث ، صفحه 139 الی 157 و 190 الی 206 

 3- کاتوزیان ، ناصر ، درسهائی از شفعه ، وصیت و ارث ، صفحه 177 الی 181 و 194 الی 215 

 4- مصلحی عراقی ، علی حسین ، حقوق ارث ، صفحه 129 الی 142 و 195 الی 217 

 5- مدنی ، سیدجلال الدین ، مباحث ارث ، صفحه 167 الی 175 و 207 الی 221 


تقسیم ترکه به سهم 

 سهم زوج برابر است با 21 سهم از 84 سهم 

 سهم پدر برابر است با 14 سهم از 84 سهم 

 سهم مادر برابر است با 14 سهم از 84 سهم 

 سهم هر پسر برابر است با 10 سهم از 84 سهم 

 سهم دختر برابر است با 5 سهم از 84 سهم 

تقسیم ترکه به درصد 

 سهم زوج برابر است با 25.00 درصد 

 سهم پدر برابر است با 16.67 درصد 

 سهم مادر برابر است با 16.67 درصد 

 سهم هر پسر برابر است با 11.90 درصد 

 سهم دختر برابر است با 5.95 درصد 

تقسیم ترکه به ریال  

سهم زوج  برابر است با    225,000,000   ریال  از     900,000,000    ریال  

سهم پدر  برابر است با    150,000,000   ریال  از     900,000,000    ریال  

سهم مادر  برابر است با    150,000,000   ریال  از     900,000,000    ریال  

سهم هر پسر  برابر است با    107,142,856   ریال  از     900,000,000    ریال  

سهم دختر  برابر است با    53,571,428   ریال  از     900,000,000    ریال  

مثال چهارم : (مصداق عول در طبقه اول)

وراث متوفی شامل :

زوج

پدر

مادر

دختر  2  نفر 

ارزش ریالی ترکه 000/900/767 ریال

باشنددر مثال فوق چون میت دارای اولاد است ، مطابق مواد 900 ، 905 و 913 قانون مدنی زوج یک چهارم ترکه (معادل سه دوازدهم ) را به فرض میبرد و مستنبط از مواد 904 ، 905 و 909  قانون مدنی ، هر کدام از پدر و مادر نیز یک ششم ترکه ( جمعاً معادل چهار دوازدهم ) را به فرض میبرند ، مطابق ماده 909 همین قانون فرض دختران نیز دو سوم ترکه ( معادل هشت دوازدهم ) میباشد اما چون مجموع سهم فرض بران ( پانزده  دوازدهم ) بیشتر از ترکه ( دوازده دوازدهم ) است لذا مصداق از مصادیق عول بوده و مطابق ماده 914 عمل خواهد شد و نقص بر سهم دختران وارد  میشود ، به عبارت دیگر سهم دختران از هشت دوازدهم به پنج دوازدهم کاهش می یابد که بین آنها به نحو تساوی تقسیم خواهد شد . 


درصورتیکه کاربر قصد ذخیره یا چاپ نتیجه تقسیم ترکه را داشته باشد کافی است دکمه ذخیره را کلیک نماید تا نتیجه به شرح ذیل در سیستم ذخیره و یا چاپ شود .

وراث انتخاب شده و تعداد آنها :

زوج

پدر

مادر

دختر  2  نفر  

توضیحات :  توضیحات ارائه شده توسط نرم افزار

در صورتی که وراث شامل زوج ، پدر ، مادر و چند دختر باشند ، چون میت دارای اولاد است ، مطابق مواد 900 ، 905 و 913 قانون مدنی زوج یک چهارم ترکه (معادل سه دوازدهم ) را به فرض میبرد و مستنبط از مواد 904 ، 905 و 909 قانون مدنی ، هر کدام از پدر و مادر نیز یک ششم ترکه ( جمعاً معادل چهار دوازدهم ) را به فرض میبرند ، مطابق ماده 909 فرض دختران نیز دو سوم ترکه ( معادل هشت دوازدهم ) میباشد اما چون مجموع سهم فرض بران ( پانزده دوازدهم ) بیشتر از ترکه ( دوازده دوازدهم ) است لذا مطابق ماده 914 عمل خواهد شد و نقص بر سهم دختران وارد میشود ، به عبارت دیگر سهم دختران از هشت دوازدهم به پنج دوازدهم کاهش می یابد که بین آنها به نحو تساوی تقسیم خواهد شد . 

 جهت مطالعه رجوع کنید به :

1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ دوره حقوق مدنی ارث ؛ صفحه 149 الی 163 و 214 الی 227 

 2- شهیدی ، مهدی ، ارث ، صفحه 139 الی 157 و 190 الی 206 

 3- کاتوزیان ، ناصر ، درسهائی از شفعه ، وصیت و ارث ، صفحه 177 الی 181 و 194 الی 215 

 4- مصلحی عراقی ، علی حسین ، حقوق ارث ، صفحه 129 الی 142 و 195 الی 217 

 5- مدنی ، سیدجلال الدین ، مباحث ارث ، صفحه 167 الی 175 و 207 الی 221 

 تقسیم ترکه به سهم 

سهم زوج برابر است با 6 سهم از 24 سهم 

 سهم پدر برابر است با 4 سهم از 24 سهم 

 سهم مادر برابر است با 4 سهم از 24 سهم 

 سهم هر دختر برابر است با 5 سهم از 24 سهم

تقسیم ترکه به درصد 

سهم زوج برابر است با 25.00 درصد 

 سهم پدر برابر است با 16.67 درصد 

 سهم مادر برابر است با 16.67 درصد 

 سهم هر دختر برابر است با 20.83 درصد 

تقسیم ترکه به ریال  

سهم زوج  برابر است با    191,975,000   ریال  از     767,900,000    ریال  

سهم پدر  برابر است با    127,983,333   ریال  از     767,900,000    ریال  

سهم مادر  برابر است با    127,983,333   ریال  از     767,900,000    ریال  

سهم هر دختر  برابر است با    159,979,165   ریال  از     767,900,000    ریال  


تقسیم ترکه در طبقه دوم

مطابق بند 2 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها میباشند.

اجداد شامل 1- ریشه پدری (جد پدری و جده پدری) 2- ریشه مادری (جد مادری و جده مادری)

اخوه شامل 1- ریشه پدری (اخوه ابوینی و اخوه ابی ) 2- ریشه مادری (اخوه امی)

وفق مواد 920 و 921 قانون مدنی تقسیم ترکه در بین ریشه پدری طبق قاعده "ذکور دو برابر اناث" اجرا میگردد و در بین ریشه مادری قاعده مذکور رعایت نمیشود و بلکه تقسیم به نحو مساوی بین ذکور و اناث اجرا خواهد شد.


مثال پنجم :

وراث متوفی شامل :

زوجه  1  نفر  

جد ابی

جده ابی

جد امی

جده امی

برادر ابوینی 1  نفر  

خواهر ابوینی1  نفر  

برادر امی 1  نفر  

خواهر امی 1  نفر

ارزش ریالی ترکه 000/000/280/1 ریال

باشند.


همانطور که ملاحظه میفرمائید با انتخاب یکی از وراث طبقه دوم ، دیگر امکان انتخاب وراث دیگر از طبقه اول و سوم وجود ندارد و در صورتیکه کاربر بخواهد از  طبقه اول و سوم ورثه ای را انتخاب کند باید دکمه انصراف را کلیک کند و وراث جدید را انتخاب نماید.

در طبقه دوم در صورتیکه کاربر اقدام به انتخاب برادر یا خواهر ابوینی نماید جدول مربوط به انتخاب برادر و خواهر ابی فوراً غیر فعال میگردد و کاربر نمیتواند با وجود انتخاب برادر یا خواهر ابوینی اقدام به انتخاب  برادر یا خواهر ابی نماید زیرا وفق ماده 918 قانون مدنی "اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرد  در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند". همچنین مطابق ماده 926 قانون مذکور "در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمیبرند".

پس از کلیک بر روی دکمه محاسبه ، ترکه به شرح ذیل بین وراث انتخاب شده مذکور تقسیم میگردد و نرم افزار ضمن نمایش وراث انتخاب شده توسط کاربر و توضیحات قانونی و حقوقی در خصوص نحوه تقسیم ، سهم هریک از وراث را به سه نحو (به سهم ، به درصد و به ریال)نمایش میدهد. "فرم صفحه بعد"مثال ششم :

وراث متوفی شامل :

زوج

جد ابی

1 برادر ابوینی

3 خواهر ابوینی

1 برادر امی

ارزش ریالی ترکه 000/800/56 ریال

باشند.
توضیحات : توضیحات ارائه شده توسط نرم افزار

در صورتی که وراث شامل زوج ، جد ابی و برادر و خواهران ابوینی یا ابی و یک برادر یا خواهر امی باشند مطابق 

 ماده 927 قانون مدنی سهم زوج نصف اصل ترکه خواهد بود و مستنبط از مواد 924 و 927 قانون مدنی یک ششم ترکه 

 به برادر یا خواهران امی میرسد و دو ششم باقی مانده نیز به جد ابی و برادر و خواهران ابوینی یا ابی تعلق

 خواهد داشت که بین آنها به نحو حصه ذکور دو برابر اناث تقسیم میشود.

 جهت مطالعه رجوع کنید به :

 1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ دوره حقوق مدنی ارث ؛ صفحه 169 الی 196 و 214 الی 227 

 2- شهیدی ، مهدی ، ارث ، صفحه 158 الی 173 و 190 الی 206 

 3- کاتوزیان ، ناصر ، درسهائی از شفعه ، وصیت و ارث ، صفحه 182 الی 187 و 194 الی 215 

 4- مصلحی عراقی ، علی حسین ، حقوق ارث ، صفحه 144 الی 175 و 195 الی 217 

 5- مدنی ، سیدجلال الدین ، مباحث ارث ، صفحه 182 الی 193 و 207 الی 221 
تقسیم ترکه به سهم  :

 سهم زوج برابر است با 21 سهم از 42 سهم 

 سهم  جد ابی برابر است با 4 سهم از 42 سهم 

 سهم  برادر ابوینی برابر است با 4 سهم از 42 سهم 

 سهم هر خواهر ابوینی برابر است با 2 سهم از 42 سهم 

 سهم  برادر امی برابر است با 7 سهم از 42 سهم 

تقسیم ترکه به درصد : 

 سهم زوج برابر است با 50.00 درصد 

 سهم جد ابی برابر است با 9.52 درصد 

 سهم برادر ابوینی برابر است با 9.52 درصد 

 سهم هر خواهر ابوینی برابر است با 4.76 درصد 

 سهم  برادر امی برابر است با 16.67 درصد 

تقسیم ترکه به ریال :  

سهم زوج  برابر است با    28,400,000   ریال  از     56,800,000    ریال  

سهم جد ابی برابر است با    5,409,522   ریال  از     56,800,000    ریال  

سهم برادر ابوینی  برابر است با    5,409,522   ریال  از     56,800,000    ریال  

سهم هر خواهر ابوینی  برابر است با    2,704,761   ریال  از     56,800,000    ریال  

سهم برادر امی  برابر است با    9,466,666   ریال  از     56,800,000    ریال  

مثال هفتم : (مصداق عول در طبقه دوم)

وراث متوفی شامل :

زوج

جد امی

2 خواهر ابی

2 برادر امی

1 خواهر امی

ارزش ریالی ترکه 000/005/110/2ریال

باشند.


در این مثال که مجموع ترکه کمتر از سهام وراث است ، مطابق ماده 927 قانون مدنی سهم زوج نصف اصل ترکه خواهد بود و مستنبط از مواد 924 و 927 قانون مدنی  یک سوم ترکه به برادر یا خواهران و جدامی میرسد که بین آنها به نحو مساوی تقسیم میگردد و فرض خواهران  ابوینی یا ابی نیز مطابق بند 2 ماده 902 دو ثلث ترکه خواهد بود،حال نظر به اینکه مجموع فروض (نه ششم) به میزان سه واحد بیشتر از کل ترکه (شش ششم) است (مصداق عول در طبقه دوم) لذا به دستور قسمت اخیر ماده 927 عمل خواهد شد و نقص بر خواهران ابوینی یا ابی وارد میشود به عبارت دیگر سهم خواهران ابوینی یاابی از دوثلث (معادل چهار ششم)  به یک ششم تقلیل میابد . "فرم ذیل"
مثال هشتم : (مصداق تعصیب در طبقه دوم)

وراث متوفی شامل :

1 خواهر ابوینی

1 خواهر امی

ارزش ریالی ترکه 000/000/13 ریال

باشند.


توضیحات : توضیحات ارائه شده توسط نرم افزار

 در صورتی که وراث منحصر به یک خواهر ابوینی یا ابی و یک برادر یا خواهر امی باشند ، مستنبط از مواد 922 

 و 905 و بند 3 ماده 899 قانون مدنی یک ششم ترکه به فرض به برادر یا خواهر امی میرسد و یک دوم ترکه نیز 

 به فرض ، سهم خواهر ابوینی یا ابی خواهد بود و باقی مانده نیز به نسبت فروض آنها ، یک چهارم برای برادر 

 یا خواهر امی و سه چهارم برای خواهر ابوینی یا ابی تقسیم میشود.

 جهت مطالعه و ملاحظه نظریات مختلف رجوع کنید به :

 1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ دوره حقوق مدنی ارث ؛ جلد اول ؛ تهران ؛ گنج دانش ؛ 1384 ، صفحه 176 و 175 

 2- شهیدی ، مهدی ؛ ارث ؛ تهران ؛ مجمع علمی و فرهنگی مجد ؛ 1381 ، صفحه 164 و 163 

 3- کاتوزیان ، ناصر ؛ درسهائی از شفعه ، وصیت و ارث ؛ تهران ؛ دادگستر ؛ 1380 ، صفحه 185 و 184 

 4- مصلحی عراقی ، علی حسین ؛ حقوق ارث ؛ تهران ؛ سمت ؛ 1385 ، صفحه 160 و 159 

 5- مدنی ، سیدجلال الدین ؛ مباحث ارث ؛ تهران ؛ پایدار ؛ 1382 ، صفحه 185 و 184 
 تقسیم ترکه به سهم 

 سهم  خواهر ابوینی برابر است با 3 سهم از 4 سهم 

 سهم  خواهر امی برابر است با 1 سهم از 4 سهم 

  --------------------------------------------------------------------------

 تقسیم ترکه به درصد 

 سهم خواهر ابوینی برابر است با 75.00 درصد 

 سهم  خواهر امی برابر است با 25.00 درصد 

  --------------------------------------------------------------------------

تقسیم ترکه به ریال  

سهم خواهر ابوینی  برابر است با    9,750,000   ریال  از     13,000,000    ریال  

سهم خواهر امی  برابر است با    3,250,000   ریال  از     13,000,000    ریال   

تقسیم ترکه در طبقه سوم :

مطابق بند 3 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه سوم شامل اعمام و عمات و اخوال وخالات و اولاد آنها میباشند.

اعمام و عمات شامل 1- صنف پدری (اعمام و عمات ابوینی و اعمام و عمات ابی که ترکه بین آنها طبق قاعده "ذکور دو برابر اناث" تقسیم میگردد " ماده 931 قانون مدنی") 2- صنف مادری (اعمام و عمات امی که ترکه به نحو مساوی بین ذکور و اناث تقسیم خواهد شد " ماده 932 قانون مدنی")

اخوال وخالات شامل 1- صنف پدری (اخوال وخالات ابوینی و اخوال وخالات ابی که ترکه به نحو مساوی بین ذکور و اناث تقسیم خواهد شد " ماده 933 قانون مدنی") 2- صنف مادری (اخوال وخالات امی که ترکه به نحو مساوی بین ذکور و اناث تقسیم خواهد شد " ماده 933 قانون مدنی")

مثال نهم :

وراث انتخاب شده و تعداد آنها :

عمو ابوینی 2 نفر

عمه ابوینی 3 نفر

عمو امی 1 نفر

دائی ابی 2 نفر

خاله ابی 1 نفر

دائی امی 1 نفر

خاله امی 2 نفر


ماده 930 قانون مدنی مقرر داشته " اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند."

لذا در این مثال به شرح فرم ذیل ، پس از انتخاب عمو یا عمه ابوینی جدول مربوط به عمو و عمه ابی غیر فعال و غیر قابل انتخاب شده است  و با انتخاب دائی و خاله ابی نیز کاربر حق انتخاب دائی یا خاله ابوینی را ندارد مگر اینکه ابتدا از انتخاب دائی و خاله ابی صرف نظر کند تا نرم افزار اجازه انتخاب دائی یا خاله ابوینی را به او بدهد.

در مثال فوق جدول تقسیم ترکه به ریال به این دلیل خالی است که ارزش ریالی ترکه تعیین نگردیده است .

مثال دهم : (استثناء قاعده ارث در طبقه سوم)

وراث انتخاب شده و تعداد آنها :

یک عموی  ابی

ارزش ریالی ترکه 000/000/13 ریال


در بحث ارث قاعده (الاقرب یمنع الابعد) در داخل هرسه طبقه جاری است ، بدین معنا که کسی که به متوفی نزدیکتر است خویشاوند دورتر متوفی را از ارث محروم میکند ، اما این قاعده با یک استثناء به شرح ماده 936 قانون مدنی در طبقه سوم روبرو است و آن تقدم پسر عموی ابوینی بر عموی ابی تنها است ، در این مثال با بیان این استثناء ، مشخص میگردد که چگونه تمام قواعد و استثنائات مربوط به بحث ارث در این نرم افزار به کار گمارده شده و تا چه حد این نرم افزار باعث دقت و سرعت در محاسبات و جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی گردیده است.

همانطور که ملاحظه میفرمائید به محض انتخاب یک عموی ابی و کلیک بر روی دکمه محاسبه ، این نرم افزار استثناء موجود در این حالت را با نمایش فرم اخطار حاجب عموی ابی "به شرح ذیل" به کاربر یاد آوری میکند و از بروز خطا در تعیین شخص وارث متوفی و تقسیم ترکه به نحو غلط جلوگیری به عمل میآورد.
حال در صورتیکه کاربر دکمه " بلی " را کلیک کند ،  بدان معنا است که متوفی علاوه بر عموی ابی دارای فقط یک پسر عموی ابوینی نیز میباشد و لذا مطابق ماده 936 قانون مدنی پسر عموی ابوینی ، عموی ابی را از ارث محروم میکند و کل ترکه را به ارث می برد."شکل زیر"


اما اگر دکمه " خیر " کلیک شود بدان معنا است که متوفی علاوه بر فقط یک عموی ابی ، دارای فقط یک پسر عموی ابوینی نمی باشد  و لذا مطابق ماده 929 قانون مدنی ، عموی ابی  کل ترکه را به ارث می برد."شکل صفحه بعد"


مثال یازدهم :

وراث انتخاب شده و تعداد آنها :

زوجه  2  نفر  

1 عمو ابوینی

2 عمه ابوینی

1 خاله ابوینی

2 دائی امی

1 خاله امی

ارزش ریالی ترکه 000/000/390 ریال

باشند.توضیحات : توضیحات ارائه شده توسط نرم افزار

 در صورتی که وراث شامل زوجه ، اعمام ابوینی یا ابی به همراه اخوال ابوینی یا ابی و امی متعدد باشند ، مطابق مواد 935 ، 946 ، 947 ، و 938 قانون مدنی زوجه یک چهارم از عین اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان را به فرض میبرد که در صورت تعدد زوجات وفق ماده 942 قانون مدنی یک چهارم مذکور بین آنها به نحو تساوی تقسیم میگردد و اخوال چون متقرب به مادر هستند یک سوم سهم خود را از اصل ترکه میبرند که یک سوم از یک سوم مذکور سهم دائی یا خاله های امی خواهد بود و مابقی یک سوم مذکور سهم اخوال ابوینی یا ابی خواهد بود که بین آنها به نحو مساوی تقسیم میگردد و مابقی ترکه به عمو و عمه های ابوینی یا ابی  میرسد که بین آنها به نحو حصه ذکور دو برابر اناث تقسیم میگردد. 

 جهت مطالعه رجوع کنید به :

 1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ دوره حقوق مدنی ارث ؛ صفحه 196 الی 204 و 214 الی 227 

 2- شهیدی ، مهدی ، ارث ، صفحه 173 الی 186 و 190 الی 206 

 3- کاتوزیان ، ناصر ، درسهائی از شفعه ، وصیت و ارث ، صفحه 187 الی 192 و 194 الی 215 

 4- مصلحی عراقی ، علی حسین ، حقوق ارث ، صفحه 176 الی 194 و 195 الی 217

 5- مدنی ، سیدجلال الدین ، مباحث ارث ، صفحه 191 الی 202 و 207 الی 221 

تقسیم ترکه به سهم 

 سهم هر زوجه برابر است با 54 سهم از 432 سهم 

 سهم عمو ابوینی برابر است با 90 سهم از 432 سهم 

 سهم هر عمه ابوینی برابر است با 45 سهم از 432 سهم 

 سهم خاله ابوینی برابر است با 96 سهم از 432 سهم 

 سهم هر دائی امی برابر است با 16 سهم از 432 سهم 

 سهم  خاله امی برابر است با 16 سهم از 432 سهم 

تقسیم ترکه به درصد 

 سهم هر زوجه برابر است با 12.50 درصد 

 سهم عمو ابوینی برابر است با 20.83 درصد 

 سهم هر عمه ابوینی برابر است با 10.42 درصد 

 سهم خاله ابوینی برابر است با 22.22 درصد 

 سهم هر دائی امی برابر است با 3.70 درصد 

 سهم  خاله امی برابر است با 3.70 درصد 

تقسیم ترکه به ریال  

 سهم هر زوجه برابر است با 48,750,000   ریال  از     390,000,000    ریال  

سهم عمو ابوینی  برابر است با    81,250,000   ریال  از     390,000,000    ریال  

سهم هر عمه ابوینی  برابر است با    40,625,000   ریال  از     390,000,000    ریال  

سهم خاله ابوینی  برابر است با    86,666,667   ریال  از     390,000,000    ریال  

سهم هر دائی امی  برابر است با    14,444,444   ریال  از     390,000,000    ریال  

سهم خاله امی  برابر است با    14,444,444   ریال  از     390,000,000    ریال  مثال دوازدهم :

وراث انتخاب شده و تعداد آنها :

زوج

1 عمه ابی

1 عمه امی

1 خاله امی

ارزش ریالی ترکه 789/000/643 ریال
همانطور که در مثالهای فوق ملاحضه فرمودید با استفاده از این نرم افزار پیچیده ترین محاسبات ارث در کمتر از یک ثانیه و با دقت کامل و نیز استناد به منابع قانونی و کتب حقوقی مربوطه انجام میگردد در حالیکه ممکن است یک حقوقدان برای محاسبه هر یک از مثالهای فوق پس از مراجعه به قوانین و نیز کتابهای لازم و صرف ساعتها وقت و حتی اخذ مشاوره از صاحب نظران قادر به انجام محاسبه با دقت مذکور نباشد زیرا هرلحظه بیم اشتباه در محاسبات فوق وجود خواهد داشت.
نرم افزار دیات :

یکی دیگر از محاسبات پیچده حقوقی محاسبه دیات میباشد ، محاسبه دیات نیز مستلزم  آگاهی به مسائل ریاضی و  اصطلاحات تخصصی حقوقی است .

در این نرم افزار با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برنامه نویسی، تمام مسائل مربوط به محاسبه دیات ، سازماندهی و آسان شده است ، به نحوی که افراد عادی نیز به راحتی قادر به انجام محاسبات پیچیده دیات میباشند.

نرم افزار دیات شامل چهار قسمت مجزا میباشد ، قسمت اول مربوط به محاسبه دیه قتل است ، قسمت دوم مربوط به محاسبه دیه تمام اعضاء بدن بر اساس سر فصلهای قانون مجازات اسلامی که بیشتر جنبه علمی و آموزشی دارد میباشد ، قسمت سوم نیز مربوط به محاسبه دیه تمام اعضاء بدن بر اساس رویه موجود و عملی در محاکم دادگستری تهیه گردیده است و در نهایت قسمت چهارم مربوط به محاسبه دیه سقط جنین است

پس از فشار دادن دکمه مربوط به دیات از فرم اصلی ، صفحه مربوط به محاسبه دیان  به مشخصات " شکل زیر" ظاهر میگردد.نرم افزار محاسبه دیه قتل :

حال اگر از فرم مذکور دکمه دیه قتل کلیک شود صفحه مربوط به محاسبه دیه قتل ظاهر میگردد ، در این مرحله پس از اینکه کاربر جنسیت   مجنی علیه را مشخص کرد  بایستی نوع دیه " شتر ، گاو ، گوسفند ، حله ، دینار ، درهم ، درصد ، ریال و یا همه موارد " را جهت محاسبه انتخاب نماید و سپس کلید محاسبه را کلیک نماید .

مثال سیزدهم :

محاسبه دیه قتل مرد در ماههای حرام


پس از کلیک دکمه محاسبه پیغام تغلیظ دیه  ظاهر و از کاربر سوال میشود آیا صدمه و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام رجب ، ذیقعده ، ذیحجه و محرم یا در حرم مکه معظمه واقع شده است ؟


حال در صورتیکه کاربر دکمه " خیر " را کلیک کند ،  میزان دیه مرد یک دیه کامل و دیه زن نصف دیه کامل مرد خواهد بود اما اگر دکمه " بلی "  کلیک شود یک سوم دیه حسب مورد به دیات مذکور اضافه میگردد. 

 در این مثال ما دکمه " بلی " را کلیک میکنیم و  نرم افزار  اقدام به انجام محاسبه و تعین دیه قتل مرد مینماید و در نهایت فرم میزان دیه قتل به مشخصات ذیل ظاهر میگردد.


مثال چهاردهم :

محاسبه دیه قتل زن در غیر ماههای حرام


در مثال فوق ما جنسیت مجنی علیه را زن انتخاب کرده ایم و تعیین گردیده دیه بر اساس (ریال ، شتر ، دینار ، درهم) محاسبه گردد ، پس از فشردن دکمه محاسبه پیغام تغلیظ دیه  ظاهر و از کاربر سوال میشود آیا صدمه و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام رجب ، ذیقعده ، ذیحجه و محرم یا در حرم مکه معظمه واقع شده است ؟


که ما گزینه خیر را کلیک کرده ایم و سپس میزان دیه قتل زن به شرح ذیل محاسبه میگردد.


اگر کاربر قصد ذخیره یا چاپ محتوبات فرم مذکور را داشته باشد کافی است دکمه ذخیره را کلیک نماید تا محتویات فرم به شرح ذیل در فایل word ذخیره گردد .

میزان دیه قتل زن در ماههای غیر حرام و در غیر حرم مکه معظمه برابر است با: 

 شتر

50 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند                                                  بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامی 

دینار

500 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است             بند 5 ماده 297 قانون مجازات اسلامی 

درهم

5,000 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد          بند 6 ماده 297 قانون مجازات اسلامی 

 ریال  

225,000,000 ریال 

نرم افزار محاسبه دیه اعضاء بدن :بر اساس سرفصلهای قانون مجازات اسلامی"علمی آموزشی " 

در صورتیکه از فرم مربوط به محاسبه دیات، دکمه جنایت بر اعضاء " علمی آموزشی " کلیک شود  صفحه مربوط به محاسبه دیه جنایت بر اعضاء " علمی آموزشی "  به شکل زیر  ظاهر میگردد.


همانطور که ملاحضه میگردد در فرم مذکور نام تمام اعضاء بدن و نوع صدمه های مربوط به هر عضو در یک فرم جداگانه بر اساس سرفصلهای قانون مجازات اسلامی طراحی و آماده گردیده است و کافیست کاربر عضو و نوع صدمه را انتخاب نماید تا نرم افزار سریعاً دیه عضو یا عضو های صدمه دیده را براساس انتخاب کاربر محاسبه و نمایش دهد.

مثال پانزدهم :

جنسیت مجنی علیه : مرد

نام عضو و نوع صدمه به شرح ذیل عبارت از:

1- بین رفتن یک چشم سالم با وجود داشتن چشم نابینای دیگر که در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است

2- از بین بردن یک دست تا مفصل مچ

3- تعداد 2 جراحت از نوع حارصه

4- تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه

5- تعداد 1 جراحت از نوع جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه و یا پهلوی انسان وارد شود)در مثال فوق ما از فرم دیه اعضاء ، ابتدا از فرم چشم و بینائی گزینه " از بین رفتن یک چشم سالم "  را انتخاب کرده ایم اما با توجه به اینکه وضعیت چشم دیگر مجنی علیه از نظر بینائی ، در تعین میزان دیه چشم سالم موثر است لذا نرم افزار فوراً اخطار تعین وضعیت چشم دیگر مجنی علیه را نمایش میدهد "شکل فوق " و کاربر بایستی وضعیت چشم دیگر مجنی علیه را تعیین نماید.

ما در این مثال گزینه  "چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است" را انتخاب میکنیم.

"شکل زیر"


همانطور که ملاحضه میفرمائید با انتخاب گزینه های فوق ، گزینه های دیگر که امکان انتخاب همزمان آنها با گزینه های انتخاب شده وجود ندارد "تداخل دیات" غیر فعال گردیده اند.

مثلاً با انتخاب گزینه "از بین بردن یک چشم سالم" دیگر امکان انتخاب گزینه "از بین بردن دوچشم سالم" وجود ندارد.

حال در ادامه از صفحه مربوط به عضو دست ، گزینه " از بین بردن یک دست تا مفصل مچ" را انتخاب مینمائیم.

"شکل زیر" و از صفحه مربوط به جراحات ، "تعداد 2 جراحت از نوع حارصه"  و " تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه"  و "تعداد 1 جراحت از نوع جائفه"  را انتخاب کرده ایم


در پایان با کلیک بر روی دکمه محاسبه ، نرم افزار  اقدام به انجام محاسبه و تعین دیه اعضاء صدمه دیده مینماید و در نهایت فرم میزان دیه جنایت بر اعضاء به مشخصات ذیل ظاهر میگردد.


همانطور که ملاحظه میگردد ، کافی است کاربر فقط نوع و میزان صدمه وارده به هر یک از اعضاء بدن را تعیین نماید تا نرم افزار سریعاً میزان دیه را بر اساس "شتر ، گاو ، گوسفند ، حله ، دینار ، درهم ، درصد ، ریال و یا همه موارد " و با استناد به مواد قانونی مربوطه نمایش دهد ، در نهایت نیز جمع کل دیه اعضاء صدمه دیده در جدول مربوطه ظاهر میگردد.

اگر کاربر قصد ذخیره یا چاپ محتوبات فرم مذکور را داشته باشد کافی است دکمه ذخیره را کلیک نماید ، آنگاه محتویات فرم مذکور در صفحه تحت  wordبه شکل زیر ذخیره و یا چاپ میگردد.

نرم افزار محاسبات حقوقی یاری (حقوق یار)

*******************************************************************************

50 درصد دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم سالم با وجود داشتن چشم نابینای دیگر که در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است         ماده 377 قانون مجازات اسلامی

معادل

50 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

500 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 دست لباس سالم از حله های یمن

500 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

5000 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

50 درصد دیه کامل مرد

200,000,000 ریال

************************************************************************************

50 درصد دیه کامل بابت از بین بردن یک دست تا مفصل مچ         ماده 418 قانون مجازات اسلامی

معادل

50 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

500 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 دست لباس سالم از حله های یمن

500 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

5000 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

50 درصد دیه کامل مرد

200,000,000 ریال

************************************************************************************

2 درصد دیه کامل بابت تعداد 2 جراحت از نوع حارصه        بند 1 ماده 480 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

2 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

4 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

20 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

4 دست لباس سالم از حله های یمن

20 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

200 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

2 درصد دیه کامل مرد

8,000,000 ریال

************************************************************************************

3 درصد دیه کامل بابت تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه        بند 3 ماده 480 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

3 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

6 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

30 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

6 دست لباس سالم از حله های یمن

30 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

300 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

3 درصد دیه کامل مرد

12,000,000 ریال

************************************************************************************

33.3333333333333 درصد دیه کامل بابت تعداد 1 جراحت از نوع جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه و یا پهلوی انسان وارد شود)        بند الف ماده 482 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

33.3333333333333 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

66.6666666666667 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

333.333333333333 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

66.6666666666667 دست لباس سالم از حله های یمن

333.333333333333 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

3333.33333333333 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

33.3333333333333 درصد دیه کامل مرد

133,333,333 ریال

--------------------------------------------------------------------------

*********************************************جمع کل دیه اعضاء***************************************

1.38333333333333 فقره دیه کامل

معادل

138.333333333333 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

276.666666666667 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

1383.33333333333 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

276.666666666667 دست لباس سالم از حله های یمن

1383.33333333333 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

13833.3333333333 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

553,333,333 ریال

مثال شانزدهم :

جنسیت مجنی علیه : زن

نام عضو و نوع صدمه :

1- بین رفتن یک چشم سالم با وجود داشتن چشم نابینای دیگر که در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است

2- از بین بردن یک دست تا مفصل مچ

3- تعداد 2 جراحت از نوع حارصه

4- تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه

5- تعداد 1 جراحت از نوع جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه و یا پهلوی انسان وارد شود)مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی و نیز رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/ 1384، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث برسد ، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

 لذا در مثال شماره 15 اگر جنسیت مجنی علیه را زن انتخاب کنیم چون مجموع مقدار دیه و ارش تعیین شده برای زن از یک سوم دیه کامل تجاوز کرده است لذا نرم افزار به طور خودکار دیه زن را نصف میکند اما تا زمانی که این میزان به یک سوم نرسیده دیه زن و مرد را یکسان اعلام میکند.
نرم افزار محاسبه دیه اعضاء بدن بر اساس رویه دادگاهها" کابردی "

در صورتیکه از فرم مربوط به محاسبه دیات،  گزینه محاسبه دیه اعضاء بدن بر اساس آراء صادره از محاکم ،  کلیک شود ، صفحه مربوط به محاسبه دیه مندرج در احکام دادگاهها  به شکل زیر  ظاهر میگردد.


این قسمت از نرم افزار برای محاسبه ارزش ریالی میزان دیه تعین شده مندرج در احکام دادگاها طراحی شده است ، به عبارت دیگر بعد از اینکه حکم صادر و میزان دیه (ارش ، درصد ، شتر ، دینار و ..) مشخص گردید ، جهت محاسبه ریالی آن میتوان از این نرم افزار استفاده کرد و  مشکلات محاسبه ریالی دیه را برای قضات اجرای احکام ، وکلا ، کارشناسان ، شرکتهای بیمه و... حل کرده است

مثال هفدهم :

دیه شخصی مطابق دادنامه صادره به شرح ذیل تعیین شده است.

1-     چهار پنجم از خمس 25 دینار بابت شکسن یک دنده محیط به قلب که بدون عیب معالجه شده است

2-     دو ثلث 50 دینار بابت سیاه شدن یک دندان جلو

3-     ثلث دیه کامل بابت از بین رفتن پلک بالا

4-     2 شتر بابت 2 فقره جراحت حارصه

5-     ثلث دیه کامل بابت یک فقره جراحت دامغه

برای تعیین ارزش ریال دیات مذکور ابتدا سالی را که قصد دارید ، دیه را براساس آن سال محاسبه کنید را انتخاب میکنید سپس نرم افزار به صورت اتوماتیک ارزش ریالی دیه در آن سال را به شما نمایش خواهد داد ، و در صورتیکه در سالهای آتی قصد محاسبه ریالی ارزش دیه را داشته باشید کافی است فقط یک بار ارزش ریالی دیه در آن سال را وارد کنید سپس نرم افزار ارزش دیه آن سال را نیز ذخیره و در محاسبات بعدی دیگر لازم نیست ارزش ریالی دیه را وارد کنید .

در مثال فوق ما ، سال جاری (1389) را انتخاب کرده ایم و نرم افزار ارزش دیه را در این سال معادل 000/000/450 ریال نمایش داده است .

سپس از جداول مربوطه زیر مقادیر لازم  مندرج در دادنامه را انتخاب میکنیم "شکل زیر"


با کلیک بر روی دکمه تائید ارزش ریالی  " چهار پنجم از خمس 25 دینار بابت شکسن یک دنده محیط به قلب که بدون عیب معالجه شده است" در فرم نمایش داده میشود.

و همینطور پس از ورود مقادیر لازم دیگر در مثال فوق و کلیک بر روی دکمه تائید ارزش ریالی دیه جراحات بعدی نیز نمایش داده میشود"شکل زیر"

در نهایت نیز با کلیک بر روی دکمه جمع کل ، جمع ریالی دیات تعیین شده نمایش داده میشود.

نرم افزار محاسبه دیه سقط جنین :

اگر از فرم مربوط به محاسبه دیات،  دکمه دیه سقط جنین کلیک شود  صفحه مربوط به محاسبه دیه سقط جنین  ظاهر میگردد.

در این مرحله نیز کاربر بایستی ابتدا مرحله ای که جنین در آن سقط گردیده را مشخص نماید و اگر جنین دارای روح بوده بایستی جنسیت و تعداد آن را نیز مشخص نماید و در نهایت با کلیک دکمه محاسبه ، میزان دیه آن مشخص میگردد."شکل صفحه بعد"

مثال هیجدهم :

سقط جنین در مرحله مضغه (که به صورت گوشت در آمده است)

تعداد جنین 1
60 دینار بابت سقط جنین در مرحله مضغه (که به صورت گوشت در آمده است)                 بند 3 ماده 487 قانون مجازات اسلامی 

  معادل  

6 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

12 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

60 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

12 دست لباس سالم از حله های یمن 

60 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است 

600 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد 

6 درصد دیه کامل مرد 

27,000,000 ریال 


نرم افزار محاسبه مهریه به نرخ روز :

یکی دیگر از محاسباتی که وکلا ، قضات ، محاکم و دفترخانه های ازدواج و طلاق با آن روبرو هستند ، محاسبه مهریه به نرخ روز است

اگر از فرم محاسبات حقوقی ،  دکمه مهریه  کلیک شود  صفحه مربوط به محاسبه مهریه  ظاهر میگردد.


مثال نوزدهم :

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه 2,000,000  ریال   

 سال وقوع عقد نکاح 1362

سال قبل از سال مطالبه مهریه یا طلاق یا سال فوت همسر 1388

در فرم  مهریه پس از ورود میزان مهریه مندرج در عقدنامه بایستی سال وقوع عقد نکاح و سال قبل از سال مطالبه مهریه یا طلاق یا سال فوت همسر را نیز تعیین نمائیم . در صورتیکه سال وقوع عقد نکاح و سال مطالبه مهریه قبل از سال 1389 تعیین گردیده باشد ، نرم افزار شاخص میزان تورم سالهای تعین شده را در جداول مربوطه نمایش میدهد اما اگر سال وقوع عقد نکاح و سال مطالبه مهریه بعد از سال 1388 تعیین گردیده باشد چون شاخص سالهای آتی فعلاً مشخص نیست لذا کاربر بایستی شاخص میزان تورم سالهای تعین شده را در جداول مربوطه وارد نماید.

پس از اینکه کاربر شاخص تورم سال جدید را وارد کرد نرم افزار شاخص مذکور را ذخیره کرده و در محاسبات بعدی دیگر لازم نیست شاخص آن سال وارد گردد و البته امکان ذخیره ، تغییر و حذف شاخص تورم  همواره برای کاربر ممکن است .

در صورتیکه کاربر شاخص سالهای آتی را در دسترس نداشته باشد ، کافی است با ما تماس بگیرد یا به وب سایت ما مراجعه کند تا شاحص جدید را دریافت کند.

(با به روز کردن نرم افزار عدد شاخصهای جدید اعلام شده از طرف بانک مرکزی به نرم افزار افزوده میگردد)


پس از ورود اطلاعات لازم در جداول مربوطه و کلیک بر روی دکمه محاسبه ، میزان مهریه به نرخ روز به شرح مندرج در فرم مذکور ظاهر میگردد.

اگر کاربر قصد ذخیره یا چاپ محتوبات فرم مذکور را داشته باشد کافی است دکمه ذخیره را کلیک نماید ، آنگاه محتویات فرم مذکور در صفحه تحت  wordبه شکل زیر نمایش داده میشود.

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه 2,000,000  ریال   

 سال وقوع عقد نکاح 1362

 شاخص سال وقوع عقد نکاح 2.2

 سال قبل از سال مطالبه مهریه یا طلاق یا سال فوت همسر 1388

 شاخص سال قبل از سال مطالبه مهریه یا طلاق یا سال فوت همسر 203

 مبلغ مهریه به نرخ روز (سال 1388)  برابر است با    455,545,184  ریال   

نرم افزار محاسبه حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی و کلا :

یکی دیگر از دغدغه های محاکم دادگستری به خصوص مدیران دفاتر و قضات اجرای احکام و نیز وکلای دادگستری و به طور کلی اصحاب دعوی ، محاسبه حق الوکاله وکیل و میزان تمبر مالیاتی وکلا  میباشد

خوشبختانه در محاکم و مجتمع های قضائی که از این نرم افزار استفاده میکنند ، اختلافات موجود بین محاکم و وکلای دادگستری ، در خصوص میزان حق الوکاله و حق تمبر مالیاتی از بین رفته و باعث ایجاد رویه واحد در این خصوص گردیده است .

جهت محاسبه حق الوکاله وکیل و تعین میزان تمبر مالیاتی وکلا ، کافی است کلید حق الوکاله کلیک گردد تا فرم  حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی و کلا نمایش داده شود.


برای محاسبه حق الوکاله لازم است ، کاربر ابتدا وضعیت دعوی " مالی یا غیر مالی و اصلی یا طاری" را مشخص نماید ودر صورتیکه نوع دعوی غیر مالی انتخاب شد چون دعوی غیر مالی نیز خود دارای چند قسم است بایستی نوع دعوی غیرمالی را نیز از جدول دعاوی غیر مالی انتخاب نماید و همچنین اگر نوع دعوی طاری انتخاب گردید بایستی مشخص نماید منظور دفاع از دعوی طاری است یا طرح دعوی طاری زیرا حق الوکاله دفاع از دعوی طاری نصف حق الوکاله طرح آن است ، در مرحله بعد باید کانون متبوع وکیل "کانون وکلا یا مرکز مشاوران" را انتخاب نمود سپس کاربر بایستی مرحله و مرجع رسیدگی به دعوی را انتخاب نماید و در مرحله بعد بایستی "میزان تحصیلات ، محل اشتغال وکیل و سوابق قضائی ، وکالت و عضویت هیات علمی وکیل" نیز مشخص گردد ، حال در صورتیکه نوع دعوی مالی انتخاب شده باشد ، ضروری است که میزان خواسته در جدول مربوطه نیز وارد گردد .

در صورتیکه کاربر هر یک از مراحل لازم را فراموش یا به هر نحوی انجام ندهد برنامه پیغام لازم را جهت حل مشکل اعلام خواهد نمود.

مثال بیستم :

کانون متبوع وکیل : کانون وکلا 

 میزان تحصیلات وکیل : کارشناسی 

 محل اشتغال وکیل : سایر شهرها 

 جمع سنوات خدمت قضائی ، وکالت و عضویت هیات علمی وکیل : 0  سال  

 مرجع یا مرحله رسیدگی :  بدوی 

 نوع دعوی : مالی ، اصلی 

 میزان خواسته 100,000,000  ریال 

باشد 

پس از فشردن کلید محاسبه میزان حق الوکاله ، تمبر مالیاتی ، سهم صندوق حمایت کانون وکلا و سهم صندوق تعاون کانون وکلا  تعیین و نمایش داده میشود.


در صورت حرکت موس بر روی هر یک از فیلدهای موجود در فرم ، نرم افزار در قسمت توضیحات مستندات قانونی مربوطه و نحوه محاسبه را نمایش میدهد.

مثال بیست و یکم :

کانون متبوع وکیل : کانون وکلا 

 میزان تحصیلات وکیل : دکترا 

 محل اشتغال وکیل : استان تهران یا مراکز استان 

 جمع سنوات خدمت قضائی ، وکالت و عضویت هیات علمی وکیل : 10  سال  

 مرجع یا مرحله رسیدگی :  بدوی  و تجدیدنظر 

 نوع دعوی : مالی ، طاری ، دفاع از جلب ثالث

 میزان خواسته 738,000,000  ریال   مثال بیست و دوم :

کانون متبوع وکیل : مرکز مشاوران 

 میزان تحصیلات وکیل : کارشناسی ارشد 

 محل اشتغال وکیل : استان تهران یا مراکز استان 

 جمع سنوات خدمت قضائی ، وکالت و عضویت هیات علمی وکیل : 8  سال  

 مرجع یا مرحله رسیدگی : 

 بدوی 

 نوع دعوی : غیرمالی ، اصلی 

میزان حق الوکاله پایه 350,000  ریال   نرم افزار محاسبه هزینه های دادرسی :

محاسبه هزینه های دادرسی نیز یکی از دغدغدهای اصلی محاکم دادگستری به خصوص مدیران دفاتر ، قضات اجرای احکام و نیز وکلای دادگستری و به طور کلی اصحاب دعوی میباشد.

جهت محاسبه هزینه های دادرسی لازم است از فرم محاسبات حقوقی ،  دکمه هزینه های دادرسی  کلیک شود تا صفحه مربوط به محاسبه هزینه های دادرسی  ظاهر گردد.


مثال بیست و سوم :

پس از ورود میزان خواسته یا محکوم به در جداول مخصوص به هر مرحله از مراحل دادرسی ، ذر همان لحظه نرم افزار ،  هزینه دادرسی یا نیم عشر اجرائی و جمع کل هزینه ها را محاسبه و نمایش میدهد و همزمان در قسمت توضیحات نیز مستندات قانونی آن محاسبه را نمایش میدهد.در صورتیکه بخواهیم هزینه های دادرسی ثابت از قبیل دعاوی غیر مالی ، تامین خواسته ، تقدیم دادخواست ، برابر با اصل اوراق ، ابلاغ اظهارنامه و .... نیز محاسبه کنیم ، کافی است در جدول مقابل هر کدام از گزینه ها تعداد دعوی را وارد نمائید تا نرم افزار سریعاً هزینه  ها را جمع کرده و در قسمت جمع کل هزینه ها نمایش دهد


در مثال فوق ما در جداول مقابل طرح دعوی غیر مالی و تقدیم دادخواست و نیز برگ دادخواست عدد 1 را وارد کرده ایم و نرم افزار جمع هزینه دادرسی یک دعوای غیر مالی و نیز یک فقره تقدیم دادخواست و نیز یک برگ دادخواست را در ستون جمع هزینه ها نمایش داده است که معادل 000,105 ریال است  (شکل فوق)


نرم افزار محاسبه خسارت تاخیر تادیه :

در صورتیکه از فرم محاسبات حقوقی ، دکمه خسارت تاخیر تادیه  کلیک شود  صفحه مربوط به محاسبه خسارت تاخیر تادیه  ظاهر میگردد.

مثال بیست و چهارم :

در فرم  خسارت تاخیر تادیه  پس از ورود میزان محکوم به بایستی سال و ماه مطالبه طلب و سال و ماه پرداخت محکوم به  را نیز تعیین نمائیم . در صورتیکه سال و ماه مطالبه طلب و سال و ماه پرداخت محکوم به  قبل از سال جاری تعیین گردیده باشد ، نرم افزار شاخص میزان تورم سالهای تعین شده را در جداول مربوطه نمایش میدهد اما اگر سال و ماه مطالبه طلب و سال و ماه پرداخت محکوم به  بعد از سال جاری تعیین گردیده باشد کار بر بایستی شاخص میزان تورم سالهای تعین شده را در جداول مربوطه وارد نماید.

پس از اینکه کاربر شاخص تورم سال و ماه جدید را وارد کرد نرم افزار شاخص مذکور را ذخیره کرده و در محاسبات بعدی دیگر لازم نیست شاخص آن ماه وارد گردد و البته امکان ذخیره ، تغییر و حذف شاخص تورم  همواره برای کاربر ممکن است .

در صورتیکه کاربر شاخص سالها و ماههای آتی را در دسترس نداشته باشد ، کافی است با ما تماس بگیرد یا به وب سایت ما مراجعه کند تا شاحص جدید را دریافت کند.


در این فرم نیز پس از ورود اطلاعات لازم در جداول مربوطه و کلیک بر روی دکمه محاسبه ، میزان طلب به نرخ روز به شرح مندرج در فرم مذکور ظاهر میگردد.
نرم افزار مجموعه قوانین کاربردی

با کلیک بر روی دکمه مجموعه قوانین از فرم اصلی ، نرم افزار مجموعه قوانین به شکل زیر نمایش داده میشود.


همانطور که ملاحظه میفرمائید مجموعه قوانین شامل ، مجموعه قوانین حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، شهرداری ، خانواده ، آراء وحدت رویه و.... است.

در صورتیکه تیک گزینه تمام قوانین انتخاب گردیده باشد ، نرم افزار متن تمام قوانین موجود در نرم افزار را نمایش میدهد ، و اگر برای مثال مجموعه قوانین ثبتی انتخاب گردد فقط قوانین ثبتی نمایش داده میشود و کاربر میتواند با انتخاب هریک از قوانین در جدول پائین صفحه (شکل زیر) متن کامل آن قانون را مشاهده نماید.


برای مثال ما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  را کلیک میکنم ، و سریعاً متن قانون مذکور نمایش داده میشود.(شکل زیر)


حال در صورتیکه قصد جستجوی کلمه یا عبارت خاصی از متن قانون را داشته باشید میتوانید کلمه یا عبارت مورد نظر را در ستون مربوط به جستجو  وارد کنید و آنگاه دکمه جستجو را کلیک کنید (شکل زیر) ، برای مثال ما کلمه اخطار را در ستون مذکور وارد میکنیم.حال نرم افزار نتیجه جستجو را به شرح ذیل نمایش میدهد و کاربر میتواند با استفاده از دکمه های  کلمه مورد نظر را پیدا کند.در صورتیکه قصد کپی کردن یا پرینت گرفتن تمام یا قسمتی از متن قانون را دارید ، کافی است متن تمام یا قسمتی از قانون را انتخاب کنید سپس دکمه کپی یا پرینت را کلیک کنید.

برای این کار بر روی متن انتخاب شده کلیک راست کنید و آنگاه دکمه کپی را کلیک کنید و سپس متن انتخاب شده را میتوانید در یک فایل word  ویا فایل های دیگر برده و past کنید.

و اگر قصد پرینت داشتید روی دکمه پرینت کلیک کنید.


یکی از امکانات این نرم افزار امکان اضافه ، حذف ، ویرایش متن قوانین توسط کاربران است ، در صورتیکه قصد اضافه کردن متن قانونی را دارید که در این مجموعه قوانین وجود ندارد میتوانید با کلیک بر روی ثبت قانون جدید وارد محیط ثبت قانون شوید

حال اگر قصد ثبت قانون جدید را دارید دکمه جدید ، اگر قصد ویرایش و یا نوشتن یادداشتی در متن قانون موجود را دارید دکمه ویرایش و اگر قصد حذف قانونی را دارید دکمه حذف را کلیک کنید.


منابع و مآخذ :

در اینجا ما برای اولین بار در برنامه های نرم افزاری به منابع و مآخذ مورد استفاده ، استناد  کرده ایم و با کلیک بر روی دکمه منابع و مآخذ لیست کتابها و تحقیقاتی که در این نرم افزار به هر نحوی مورد استفاده قرار گرفته شده ، نمایش داده میشوند.به روز رسانی برنامه :

 در صورتیکه شخصی قبلا یک نسخه از نرم افزار محاسبات حقوقی را تهیه کرده باشد کافیست دکمه به روز رسانی را فشار دهد یا با ما تماس بگیرد تا نسخه های جدید را دریافت نماید .

این نرم افزار هر شش ماه به صورت رایگان در اختیار مشتریانی که قبلاً یک نسخه از این نرم افزار را خریداری کرده اند قرار میگردد.
نتایج و پیشنهادات :

حل بسیاری از مشکلات امروزی جامعه حقوقی ، بدون بهره گیری از علوم و تکنولوژی های جدید غیر ممکن است و دستگاه قضائی و دانشکده های حقوق لاجرم باید در آموزش استفاده از تکنولوژیهای امروزی به خصوص نحوه استفاده از برنامه های کامپیوتری بیش از پیش همت کنند.

بهره گیری از نرم افزار های حقوقی و نشریات الکترونیکی و تکنولوژی های نرم افزاری دیگر ، باعث جلوگیری از اطاله دادرسی ، جلوگیری از اتلاف بیهوده وقت حقوقدانان ، دقت در صدور و اجرای احکام  و نیز سرعت و دقت در آموزش های حقوقی میگردد.

قسمتی از ویژگیها و توانائیهای نرم افزار محاسبات حقوقی :

1-     انجام محاسبات حقوقی به نحو بسیار دقیق

2-     انجام محاسبات در حداقل زمان

3-     ارائه توضیحات حقوقی و قانونی مربوط به هر محاسبه

4-     جلوگیری از اطاله دادرسی

5-     جلوگیری از اتلاف وقت حقوقدانان

6-     دارای جنبه آموزشی فوق العاده برای حقوقدانان به خصوص دانشجویان رشته حقوق

7-     به عکس تحقیقات دیگر نرم افزاری در حوزه علم حقوق که بیشتر جنبه "گردآوری منابع موجود مثلاً قوانین" را داشته اند در این نرم افزار به تحلیل مسائل حقوقی و حل آنها پرداخته شده است .

8-     این نرم افزار اولین تحقیق الکترونیکی در حوزه محاسبات حقوقی است.

9-     سهولت کار ، به نحوی که افراد عادی با حداقل سواد نیز قادر به انجام محاسبات پیچیده حقوقی میباشند.

10-امکان بروزرسانی برنامه پس از گذشت چند ماه و یا تغییر قوانین مربوطه

11-امکان ذخیره و چاپ نتیجه محاسبات و ارائه آن به ارباب رجوع و یا نگهداری در فایل پرونده ها

12-رضایت کامل کاربرانی که از این نرم افزار استفاده کرده اند.

13-جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی ، با اعلام اخطارهای لازم و مربوطه و ارشاد کاربر جهت انجام محاسبه به نحو دقیق

14-در صورتیکه در خصوص نحوه محاسبه ، بین علماء علم حقوق اختلاف نظر باشد ، در این نرم افزار سعی شده است بهترین نظر که نزدیکتر به روح قانون است نمایش داده شود ، اما در نهایت نیز جهت اطلاع کاربر از سایر نظرات ، با اعلام منابع حقوقی مربوطه کاربر را راهنمائی مینماید.
نصب نرم افزار بر روی کامپیوتر های دیگر

مشتری عزیز : در صورتیکه قصد نصب این نرم افزار را بر روی کامپیوتر های دیگر دارید ، کافی است برای هر کامپیوتر مبلغ 10 هزار تومان به یکی از شماره حسابهای زیر واریز فرمائید ، تا کدفعال سازی به تعداد مورد نیاز در اختیار شما  قرار گیرد.

    شماره حساب        نوع حساب       بانک                 شعبه

0101762938004        سیبا       ملی  تهران      نازی آباد کد 109

1 112202 800 231     جاری         پاسارگاد       میدان  پونک کد 231

 صاحب حساب :     کرم حسین  یاری فیروزآباد

یادر صورتیکه دارای کارتهای عضو شبکه شتاب بانکی می باشید، می توانید به راحتی از طریق مراجعه به یکدستگاه خود پرداز نسبت به واریز وجه به یکی از کارتهای زیر اقدام نمایید:

    شماره کارت 1455 8518 9910 6037  بانک ملی

   شماره کارت 2021 0112 4711 6393  بانک پاسارگاد

سپس اطلاعات فیش پرداخت و user id داخل جعبه سی دی و شناسه کامپیوتر یا کامپیوترهائی که نرم افزار را روی آنها نصب کرده اید از طریق فرم تماس با ما و اتصال به وبسایت ما و سپس پر کردن فرم مربوطه به ما اعلام فرمائید تا کد فعال ساز سریعا در اختیار شما قرار گیرد

در صورتیکه امکان دسترسی به اینترنت برای شما مقدور نیست میتوانید  ، اطلاعات فیش پرداخت و user id داخل جعبه سی دی و شناسه کامپیوتر یا کامپیوترهائی که نرم افزار را روی آنها نصب کرده اید را به شماره 09378244400 و یا 09123342781 sms فرمائید تا کد فعال ساز سریعا در اختیار شما قرار گیرد

در صورتیکه ارسال sms نیز میسر نبود میتوانید با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید تا کد فعال ساز در اختیار شما قرار گیرد

021-55070748

021-55081035

021-55081031

09378244400

09123342781

سفارش و خرید محصول

مشتری عزیز : در صورتیکه قصد خرید این نرم افزار را دارید ، کافی است برای هر عدد لوح فشرده (cd) مبلغ 25 هزار تومان به یکی از شماره حسابهای زیر واریز فرمائید ، تا نرم افزار به تعداد مورد نیاز به آدرس شما ارسال گردد.

    شماره حساب        نوع حساب       بانک                 شعبه

0101762938004        سیبا       ملی  تهران      نازی آباد کد 109

1 112202 800 231     جاری         پاسارگاد       میدان  پونک کد 231

 صاحب حساب :     کرم حسین  یاری فیروزآباد

یادر صورتیکه دارای کارتهای عضو شبکه شتاب بانکی می باشید، می توانید به راحتی از طریق مراجعه به یکدستگاه خود پرداز نسبت به واریز وجه به یکی از کارتهای زیر اقدام نمایید:

    شماره کارت 1455 8518 9910 6037  بانک ملی

   شماره کارت 2021 0112 4711 6393  بانک پاسارگاد

سپس اطلاعات فیش پرداخت و آدرس پستی خود را از طریق فرم تماس با ما و اتصال به و بسایت ما و سپس پر کردن فرم مربوطه به ما اعلام فرمائید تا نرم افزار به تعداد مورد نیاز به آدرس شما ارسال گردد.

در صورتیکه امکان دسترسی به اینترنت برای شما مقدور نیست میتوانید  ، اطلاعات فیش پرداخت و آدرس پستی خود را به شماره 09378244400 و یا 09123342781 sms فرمائید تا تا نرم افزار به تعداد مورد نیاز به آدرس شما ارسال گردد.

در صورتیکه ارسال sms نیز میسر نبود میتوانید با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید تا نرم افزار به تعداد مورد نیاز به آدرس شما ارسال گردد.آدرس : تهران ، نازی آباد ، میدان بازار دوم ، خیابان مدائن ، روبروی بانک ملت ، پلاک 373 ، طبقه سوم ، واحد 103

تلفن :     55070748      55081035     55081031       همراه : 09123342781 و 09378244400

karamhossein@yahoo.com                                                                    www.yari-kh.com
نویسنده : آنیتا ; ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳
comment نظرات () لینک